Upravni odjel Ureda načelnika

U Upravnom odjelu ureda načelnika obavljaju se poslovi za potrebe načelnika, i stručni poslovi koji nisu organizirani u posebnim upravnim odjelima, a poglavito:

- upravni stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe načelnika, njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela;
- priprava materijala za sjednice koje saziva Općinsko vijeće, organizacija sjednica,vođenje zapisnika;
- uredno i pregledno čuvanje i dostava svih akata koji su doneseni na sjednicama  Općinskog vijeća te akata načelnika;
- protokolarni poslovi i organizacija općinskih svečanosti, protokolarni poslovi za potrebe načelnika i Općinskog vijeća te organizacija općinskih svečanosti;
- primanje i otpremanje pošte;
- poslovi koordinacije Općine sa općinskim ustanovama, trgovačkim društvima i Turističkom zajednicom;
- poslovi ostvarivanja suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu;
- suradnja s građanstvom;
- protokolarni poslovi i poslovi odnosa s javnošću;
- poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama;
- razmatranje predstavki i pritužbi građana;
- uređivanje (ažuriranje) službene internetske stranice Općine;
- uređivanje "Službenog glasnika Općine Vir";
- nadzor nad izvršavanjem odluka, zaključaka i drugih akata iz svoje nadležnosti;
- skrb o nabavi i opskrbi Općinske uprave uredskim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama;
- poslovi odnosa s javnošću Općine kroz izvješćivanje svekolike javnosti o ukupnim općinskim aktivnostima;
- sudjelovanje u pripremama projekata od interesa za Općinu;
- poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane fondova Europske unije i drugih fondova;
- surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti iz područja međunarodne suradnje;
- prati propise Europske unije;
- provodi sustav kvalitete u Općinskoj upravi prema normi ISO;
- poslovi povezani sa pristupom informacijama;
- unutarnji nadzor financijskoga poslovanja Općinske uprave i svih korisnika općinskog proračuna;
- poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi  arhiviranja, vođenje  propisanih upisnika i skrb o arhivi spisa Općine Vir;
- stručni poslovi iz  područja društvenih djelatnosti;
- stručni poslovi iz  područja gospodarskih djelatnosti;
- prati poslove održavanja zgrada i opreme,
- prati upravljanje vozilima i poslove vozača;
- obavlja i druge poslove vezane za rad Općinskog Vijeća i načelnika, ako su oni u djelokrugu Općine, a ne i drugih upravnih odjela.

Pročelnica
Upravnog odjela: Kristina Perić, mag. oec.

Adresa: Trg sv. Jurja 1

Tel.: 023 / 362 018 ; 023 / 362 225
Fax.: 023 / 363 480

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA