Djelokrug rada

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Vir i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Vir. Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom. Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku određenim zakonom.

Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Vir ,
4. donosi općinski proračun, izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršenju proračuna, izvješće o izvršenju proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
5. donosi odluku o privremenom financiranju,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vir čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od milijun kuna,
7. odlučuje o davanju suglasnosti ili jamstva za zaduživanje pravnim osobama čiji je osnivač Općina Vir za iznose iznad milijun kuna,
8. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Općinu Vir,
9. osniva, bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
10. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
11. donosi odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela,
12. osniva trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Vir, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
13. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
14. odlučuje o preuzimanju poslova iz nadležnosti Zadarske županije,
15. donosi prostorni plan i druge planove prostornog uređenja,
16. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Općine Vir uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira,
17. daje suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskih korisnika Općine Vir, zajedno s donošenjem proračuna Općine Vir,
18. daje suglasnost na polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika Općine Vir, zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Vir,
19. odlučuje o davanju koncesija, o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova putem ugovora, o osnivanju vlastitih pogona sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
20. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
21. odlučuje o dodjeli javnih priznanja,
22. odlučuje o raspisivanju lokalnog referenduma,
23. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Vir u skladu sa zakonom,
24. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.


Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanje i razrješenje:
-    predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
-     predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
-     drugih osoba i predstavnika Općinskog vijeća u drugim tijelima, sukladno
      posebnom zakonu, Statutu Općine Vir i odlukama Općinskog vijeća.   
   
Općinsko vijeće obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu s posebnim
zakonima i Statutom Općina Vir.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje, vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, kao i prava predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća te druga pitanja.

 

P  O  S  L  O  V  N  I  K

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIR

 

download u pdf formatu

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA