Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Vir

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Vir:

 

Opći dio
1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi broj “Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 )
2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10 – pročišćeni tekst)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11)
5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)
6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 , 132/06 , 26/07, 73/0825/12)
7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13)
8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12)
9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst)
10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 48/13 – pročišćeni tekst)
11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13)
12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
13. Zakon o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)
14. Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)
15. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 i 143/12)
16. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98 , 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)
17. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)
18. Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09, 111/12 i 68/13)
19. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11 i 68/13)
20. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09)
21. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13)
22. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)
23. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10)
24. Zakon o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
25. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 78/12 i 56/13)
26. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 30/00 . – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000., 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13)
27. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 26/03, 125/11 i 112/12)
28. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)
29. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)
30. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama («Narodne novine» broj 137/04)


Izgradnja grada i prostorno uređenje
1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)
2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)
4. Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11)
5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12)
6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)
7. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06)
8. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13)
9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10, 111/10 i 55/12)
10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)


Energetska učinkovitost
1. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” broj 152/08, 55/12 i 101/13)
2. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 29/13 i 78/13)


Zaštita okoliša i prirode
1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13)
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08 i 67/09)
3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)
4. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 38/08)
6. Zakon o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 30/09 i 55/13)


Komunalno gospodarstvo
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12)
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa («Narodne novine» broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj  84/11, 22/13 i 54/13)
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)
5. Zakon o grobljima («Narodne novine» broj 19/98 i 50/12)
6. Pravilnik o grobljima («Narodne novine» broj 99/02)
7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/06, 37/13 i 125/13)
8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09 i 130/11)
9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09 i 56/13)


Upravljanje nekretninama
1. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13)
2. Zakon o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12)
3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11)
4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13)
5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)


Financije
1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12)
2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna (“Narodne novine” broj 139/12 i 53/13)
3. Zakon o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 70/93, 48/95, 105/99, 44/01, 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04)
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10)
5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (“Narodne novine” broj 141/06)
6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)
7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04)
8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12 i 25/13.)
9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 91/10 i 112/12)
10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, i 133/12)
11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)
12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 109/07 i 54/13)
13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/04, 95/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12)
14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12 i 125/13)
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13.)
16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)
17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13)
18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 )
19. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 32/11)
20. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09)
21. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 94/07, 26/10 i 120/13)
22. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13)
23. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13)
24. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09 i 139/10)
25. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 35/08 i 130/11)
26. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 79/13)
27. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 96/13 .)
28. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu dug ate prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj 52/13)
29. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti I izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 78/11)
30. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj 8/06)
31. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj 103/13 i 120/13)
32. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11)
33. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12)


Društvene djelatnosti
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12)
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12)
4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 33/12, 46/13 i 49/13)
5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10)
6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09)
7. Zakon o javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01)
8. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj  92/05, 2/07107/0765/09137/09146/1055/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 33/13)
9. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. (“Narodne novine” broj 63/07)

Poslijednja izmjena danaPetak, 05 Veljača 2016 10:30

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8  bibliobus  vir naslovna8  kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo.fw info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA