Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Vir

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Vir:

Opći dio

 

 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi - Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 ) - LINK
 2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) - LINK
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20) - LINK
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19) - LINK
 5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) - LINK
 6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17, 138/20) - LINK
 7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13, 110/15) - LINK
 8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/1942/20, 144/20, 37/21) - LINK
 9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19, 98/19) - LINK
 10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/1357/15, 98/19) - LINK
 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) - LINK
 12. Opću uredbu o zaštiti podataka  - LINK
 13. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) – LINK
 14. Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17, 98/19) - LINK
 15. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) - LINK
 16. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) - LINK
 17. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) - LINK
 18. Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) - LINK
 19. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/1432/19, 98/19, 32/20) - LINK
 20. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09, 110/21) - LINK
 21. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) - LINK
 22. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19) - LINK
 23. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10) - LINK
 24. Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) - LINK
 25. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14, 110/1514/19) - LINK
 26. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16) - LINK
 27. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 118/18) - LINK
 28. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) - LINK
 29. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 25/2021) - LINK
 30. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine” broj 83/14) - LINK

 

Izgradnja grada i prostorno uređenje

1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) - LINK
2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19) - LINK
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) - LINK
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18) - LINK
5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) - LINK
6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02) - LINK
7. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06) - LINK
8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) - LINK
9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10, 111/10 i 55/12) - LINK
10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) - LINK


Energetska učinkovitost
1. Zakon o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) - LINK
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 90/20) - LINK


Zaštita okoliša i prirode
1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) - LINK
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 03/17) - LINK
3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) - LINK
4. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 81/20) - LINK
6. Zakon o zaštiti od buke
(“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) - LINK


Komunalno gospodarstvo
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20) - LINK
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina za obračun komunalnog doprinosa (“Narodne novine” broj 15/19)  - LINK
3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) - LINK
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) - LINK
5. Zakon o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12, 89/17) - LINK
6. Pravilnik o grobljima (“Narodne novine” broj 99/02) - LINK
7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17, 32/19) - LINK
8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21) - LINK
9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/1766/19) - LINK


Upravljanje nekretninama
1. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 63/19) - LINK
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17, 98/19) - LINK
3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18) - LINK
4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13, 18/16, 89/17, 52/18, 112/18) - LINK
5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) - LINK


Financije
1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) - LINK
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“ 135/20, 69/21) - LINK
3. Zakon o reviziji (“Narodne novine” broj 127/17) - LINK
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18) - LINK
5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06, 78/15, 102/19) - LINK
6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) - LINK
7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04, 35/05) - LINK
8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17131/20) - LINK
9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 68/18, 02/2046/20, 47/20) - LINK
10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15, 104/17) - LINK
11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13) - LINK
12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15, 134/15120/16, 116/18, 42/20, 47/20) - LINK
13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) - LINK
14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) - LINK
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) - LINK
16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17, 107/20) - LINK
17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) - LINK
18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 ) - LINK
19. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09, 142/14, 23/19) - LINK
20. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13, 01/20) - LINK
21. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 01/20) - LINK
22. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13, 57/15) - LINK
23. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09, 139/10) - LINK
24. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 130/11) - LINK
25. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 10/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20) - LINK
26. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 96/13) - LINK
27. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj 52/13, 94/14) - LINK
28. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19) - LINK
29. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj 8/06) - LINK
30. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj 12/19, 61/19) - LINK / LINK
31. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11) - LINK
32. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12) - LINK


Društvene djelatnosti
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) - LINK
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) - LINK
3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) - LINK
4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) - LINK
5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10, 136/20) - LINK
6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93, 38/09) - LINK
7. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01, 98/19) - LINK
8. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21) - LINK
9. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (“Narodne novine” broj 42/17) - LINK

Poslijednja izmjena danaSrijeda, 10 Studeni 2021 10:57

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA