"Vodovod Vir" d.o.o.

za komunalne djelatnosti

MB: 1739875

  Adresa: Ulica Franje Tuđmana 27 A, 23 234 Vir

Telefon/fax.: 023/362 608

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme: 08.00 – 16.00 sati

Rad sa strankama: 08.30 – 11.30 sati

  Direktor: mr. sc. Hrvoje Bašić, dipl. ing.

 


Trgovačko društvo “Vodovod-Vir” d.o.o. za komunalne djelatnosti, osnovano je 2003. godine u svrhu projektiranja, izgradnje i gospodarenja vodovodnim i kanalizacijskim sustavom otoka Vira. Poduzeće “Vodovod - Vir” je u 100%-tnom vlasništvu Općine Vir kao jedinog osnivača.

Ovo poduzeće je vođenom vizijom kako postati efektivno i efikasno komunalno društvo u djelatnosti pružanja usluge vodoopskrbe i odvodnje na otoku Viru, čiji će se rad zasnivati na znanju, novim tehnologijama i normama kvalitete.

Misija poduzeća je kontinuirana, sigurna, ekonomična, ekološki i zdravstveno prihvatljiva usluga vodoopskrbe i odvodnje.

Ciljevi ovog poduzeća su: izgradnja vodovodnog i kanalizacijskog sustava otoka Vira, te pružanje kvalitetne usluge vodoopskrbe i odvodnje stanovnicima i posjetiteljima otoka Vira.

Prema studiji o utjecaju na okoliš kanalizacijskog sustava otoka Vira, izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava odvijati će se odvijati u fazama.

Izgradnja i komunalna usluga vodoopskrbe i odvodnje vršiti će se za svih 9 000 objekata koji se nalaze na otoku Viru. Nakon završetka svih radova vezanih za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže, trgovačko društvo Vodovod-Vir d.o.o. gospodariti će sa preko 300 km cjevovoda raznih profila, 10-ak crpnih stanica, tri podmorska ispusta (jedan glavni i dva pomoćna) te uređajem za biološko pročišćavanje, koji će biti dimenzioniran za 53.000 ES. Prema procjenama, vrijednost cijelog projekta, sa današnjeg stajališta, je oko 400 milijuna kuna.

 

Zahtjev za pristup informacijama može se poslati na jedan od slijedećih načina:

 1. poštom ili osobno na adresu:
  Vodovod -Vir d.o.o.
  Službenik za informiranje
  Ulica Franje Tuđmana 27 A
  23234 Vir
 2. telefaksom na broj:
  023/362-608
 3. e-mailom na e-mail adresu:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Službenik za informiranje:
tel: 023/362-608
fax:023/362-608
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Zakon o pravu na pristup informacijama


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

ZAKONODAVNI OKVIR:

 

Zakon o vodnim uslugama

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1286.html


Zakon o vodama

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3744.html

NN 130/11 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2612.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1139.html

NN 14/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_279.html

NN 46/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_46_867.html

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1285.html


Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

NN 28/11 http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

NN 16/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_16_331.html


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 153/09 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_153_3745.html

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1140.html

NN 154/14 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2904.html

NN 119/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2244.html

NN 120/16 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2610.html

NN 127/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2879.html

NN 66/19 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1292.html


Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2961.html


Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

NN 112/10 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2962.html


Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

NN 56/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1138.html

NN 64/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1224.html

NN 104/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_104_2384.html

NN 115/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_115_2258.html


Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

NN 125/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_125_2694.html

NN 141/13 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3029.html

NN 128/15 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_128_2429.html


Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pavnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

NN 125/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_125_2848.html


Zakon o zaštiti tajnosti podataka

NN 108/96 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_12_108_2091.html


Zakon o tajnosti podataka

NN 79/07 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_07_79_2483.html

PRAVILNIK O POSLOVNOJ TAJNI

NN 86/12 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1969.html


Zakon o javnoj nabavi

NN 120/16 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html


Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama 

NN 65/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1534.html


Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

NN 101/17 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2339.html


 

ČESTA PITANJA:

OBJAŠNJENJE STAVKI RAČUNA ZA ISPORUKU VODE?

VODNE USLUGE  
Najniža osnovna cijena vodne usluge sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Utrošak vode (varijabilni dio najniže osnovne cijene vodne usluge) ovisi o količini isporučene vodne usluge i prihod je Isporučitelja vodne usluge.
Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:

 • očitanja vodomjera,
 • obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,
 • umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,
 • tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,
 • redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za  isporuku vodnih usluga,
 • ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, odnosno služi održavanju sustava vodoopskrbe neovisno o potrošnji i prihod je isporučitelja vodne usluge

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodne usluge obračunava se mjesečno.

VODNE NAKNADE

Obračun i naplata vodnih naknada u interesu je Republike Hrvatske a prihod su Hrvatskih voda.
Naknada za korištenje voda plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga osim za opće korištenje voda i slobodno korištenje voda. Vlada RH uredbom propisuje visinu naknade za korištenje voda, a prihodi od naknade za korištenje voda koriste se za:

 • Prikupljanje i vođenje podataka o zalihama voda i njihovu korištenju,
 • Nadzor nad stanjem zaliha voda i poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje,
 • Vodoistražne radove,
 • Financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe, uključujući i priključke,
 • Financiranje nabave opreme za pružanje vodnih usluga,
 • Financiranje rekonstrukcije ili sanacije građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka vode,


Naknada za zaštitu voda plaća se zbog onečišćenja voda. Naknadu za zaštitu voda od osoba koje koriste javni vodoopskrbni sustav i ispuštaju sanitarne i druge otpadne vode, obračunavaju i naplaćuju isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe uz cijenu vodne usluge te naplaćene iznose naknade, isporučitelji vodne usluge doznačuju Hrvatskim vodama. Vlada RH uredbom uređuje visinu naknade za zaštitu voda a prihod od naknade za zaštitu voda se koristi za:

Pripremu planova za zaštitu voda i organiziranje njihova provođenja;

Praćenja i utvrđivanje kakvoće voda i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu i

Financiranje gradnje magistralnih građevina javne odvodnje otpadnih voda (glavnih kolektora, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda…)

ODVODNJA

Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (odvodnja)
obračunava se mjesečno na temelju količine isporučene vode i prihod je Vodovod-Vir d.o.o. Vir.
Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga (odvodnja)
obračunava se mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga.
Vodna usluga pročišćavanja otpadnih voda koja se obračunava mjesečno svim korisnicima vodnih usluga ne temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka  ispuštene otpadne vode.

NAKNADE ZA RAZVOJ

Odluku o naknadi za razvoj donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, a obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge.  Obračun i naplata naknade za razvoj u interesu je jedinica lokalne samouprave a prihod je javnog isporučitelja, dok se prihodi od naknade za razvoj koriste za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o vodama na vodoopskrbnom području, području aglomeracije odnosno uslužnom području. Naknada za razvoj se mora koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne odvodnje na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji.

PROMJENA IMENA KORISNIKA/POTROŠAČA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA

Promjena imena korisnika/potrošača vodovodnog priključka vrši se na temelju podataka vodomjera (GV, šifra priključka, MM) za kojeg se traži promjena i dokazne dokumentacije koju su prilikom stjecanja prava vlasništva dužni dostaviti novi ili stari korisnik/potrošač, odnosno investitor građevine/objekta kojima je dan predmetni vodovodni priključak.
Zavisno od načina stjecanja prava vlasništva građevine/objekta sa predmetnim vodovodnim priključkom pod mjerodavnom dokaznom dokumentacijom ubrajamo:

 1. Zemljišno knjižni izvadak (preslika original primjerka ne stariji od 6 mj.)
 2. Pravomoćno Rješenje o nasljeđivanju.
 3. Pravomoćno Rješenje o uknjižbi prava vlasništva izdano od strane nadležnog Suda.
 4. Pravomoćna Presuda o stjecanju prava vlasništva izdano od strane nadležnog Suda.
 5. Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige izdano od strane nadležnog Suda. (preslika original primjerka ne stariji od 6 mj.).
 6. Ugovor o kupoprodaji nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 7. Ugovor o doživotnom uzdržavanju (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 8. Ugovor o darovanju nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 9. Ugovor o zamjeni nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 10. Ugovor o diobi nekretnine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 11. Ugovor o diobi bračne stečevine (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 12. Sporazum o diobi (nasljedstva, zajedničke imovine i sl.) (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 13. Ugovor o unosu stvari-nekretnina u imovinu društva (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 14. Ugovor o unosu prava vlasništva nekretnina (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 15. Ugovor o zakupu (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 16. Ugovor o najmu (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka).
 17. Rješenje o promjeni prezimena/imena izdano od strane nadležnog Suda.
 18. Vjenčani list (promjena prezimena).
 19. Smrtni list (uz Ugovor o doživotnom uzdržavanju u kojem se izričito navodi pravo uknjižbe podnositelja zahtjeva nakon smrti primatelja uzdržavanja).
 20. Zapisnik o primopredaji građevine u državnom vlasništvu izvan PPDS-a (preslika ovjerenog i potpisanog primjerka)
 21. Suglasnost za stambeno zbrinjavanje izvan područja PPDS-a (preslika ovjerenog primjerka).
 22. Izjava/suglasnost suvlasnika građevine o prepuštanju vlasništva vodovodnog priključka (ovjeren i potpisan primjerak).
 23. Potvrda o adresi i kućnom broju građevine izdanog od strane Područnog ureda za katastar (za izmjenu adrese vodovodnog priključka).
 24. Uvjerenje o uspoređenju izdanog od strane Područnog ureda za katastar (u slučaju parcelacije č.z./građevine kojoj je dan priključak, a u pohranjenoj dokumentaciji nije priložen položaj iste ili je nejasan) sve u svrhu usporedbe dostavljene dokumentacije i provjere vlasništva.

Nakon provjere dostavljenih podataka i valjanosti priložene dokumentacije vrši se promjena korisnika.
 
ZAŠTO SE PLAĆA FIKSNI DIO CIJENE?

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:

 • očitanja vodomjera,
 • obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,
 • umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,
 • tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,
 • redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga,
 • ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.
 • Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.


ŠTO UČINITI U SLUČAJU AKO SUMNJATE U NEISPRAVNOST VODOMJERA?

Ukoliko postoji sumnja u neispravnost vodomjera, korisnik usluge može pisanim putem zatražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer je vodomjer ispravan, troškove ispitivanja snosi korisnik usluge, a u suprotnom troškovi će pasti na isporučitelja usluge.

KOJI DIO INSTALACIJA MORA ODRŽAVATI KORISNIK?

Korisnik usluge/potrošač dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom i onečišćenja javne vodoopskrbe.

 


OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


DOKUMENTI VODOVOD-VIR d.o.o.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Upitnik za samoprocjenu

CJENIK USLUGA I RADOVA TVRTKE VODOVOD-VIR D.O.O. (EUR)

Struktura cijene vodnih usluga u eurima

Odluka o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Odluka o cijeni vodnih usluga

Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Nina i Općine Vir

Nabava ultrazvučnih vodomjera sa radio modulom

Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala

Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi - Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II stupanja pročišćavanja (UPOV Grgur 26.000 ES)

Usluge nadzora nad izgradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje 3. faze

Usluge upravljanja projektom nad izgradnjom sustava Vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira 3. faza

Vodoopskrba i odvodnja otoka Vira 3. faza izgradnje

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu

Izvješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi akcijskog plana za razdoblje 2021. 2022. godine

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu


Obavijest o obvezi prema članku 80. st. 2, toč. 1. Zakona o javnoj nabavi

Obavijest o obvezi prema članku 80. st. 2, toč. 1. Zakona o javnoj nabavi


Etički kodeks

Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje 2021.-2022. Vodovoda-Vir d.o.o.

Izvješće o provedenoj aktivnosti prema provedbi akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za razdoblje 2021 .- 2022 . godine


Plan Nabave Vodovod-Vir d.o.o 2022. godina

Plan Nabave Vodovod-Vir d.o.o 2021.


Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. 28.04.2021.


Odluka o raspodjeli i pokriću gubitka 2018. godine

Odluka o raspodjeli i pokriću gubitka 2019. godina

Odluka o raspodjeli i pokriću gubitka 2020. godina

Odluka o raspodjeli i pokriću gubitka 2021. godinu


Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA