Djelokrug rada

Načelnik je izvršno tijelo, zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine Vir. Načelnik i zamjenik Načelnika biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.U obavljanju izvršne vlasti Načelnik:
1.  priprema prijedloge općih i drugih akata i predlaže Općinskom vijeću  njihovo donošenje,
2. donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
3. daje mišljenja o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
4. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
5. podnosi Općinskom vijeću izvješća o svom radu,
6. utvrđuje prijedlog općinskog proračuna, izmjena i dopuna proračuna, odluke o izvršenju proračuna, godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna i polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna,
7. odgovoran je za planiranje i izvršenje proračuna,
8. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i  rashodima i donosi pojedinačne akte u skladu sa zakonom, Statutom Općine Vir i općim aktom Općinskog vijeća,
9. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do milijun kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
10. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obaveza ili jamstava za zaduživanje pravnim osobama, ustanovama čiji je osnivač Općina Vir za iznos do 1.000.000 ( milijun )  kuna,
11. upravlja prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom, Statutom Općine Vir i općim aktima Općinskog vijeća,
12. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora te može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši statut jedinice, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove,
13. rješava o pravima i obvezama iz radnih odnosa službenika i namještenika , donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,
14. utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstvenom upravno odjelu Općine,
15. odlučuje o osnivanju i imenovanju povjerenstava i drugih radnih tijela kao savjetodavnih tijela u  obavljanju poslova iz njegove nadležnosti,
16. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
17. može imenovati savjetnike u pojedinim područjima,
18. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine,
19. čini skupštinu trgovačkih društava kojih je Općina Vir osnivač,
20. član je skupštine trgovačkih društava kojih je Općina Vir suosnivač,
21. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
22. usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Vir u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću ili drugim općim aktom.
23. odlučuje i o drugim pitanjima i donosi pojedinačne akte te sklapa ugovore na temelju nadležnosti koje su propisane posebnim zakonima kao i opće akte kada je za to ovlašten.

Načelnik kao izvršno tijelo Općine Vir donosi Poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuje način rada  te postupak predlaganja i donošenja akata, osnivanje, djelokrug i način rada radnih  tijela, ostvarivanje  javnosti rada te druga pitanja.
Prava i dužnosti načelnika Općine detaljno su utvrđena Statutom Općine Vir.

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA