O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013, 85/15). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom". Sukladno odredbama gore navedenog zakona Općina Vir na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici i podstranicama te tematski povezanim podstranicama. Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Vir na jedan od slijedećih načina:
• pisanim putem na adresu: Općina Vir, Trg sv. Jurja 1, 23 234 Vir
• putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• telefaksom na broj: 023/363 480
• telefonom na broj: 023/362 018 ; 023/362 225

Općina Vir ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak).

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na straniciO B R A S C I
(preuzimanje - Word dokument)ZAKONI I PROPISI

(broj Narodnih novina u kojima su objavljeni zakoni i propisi ujedno su poveznice na objavu istih na mrežnim stranicama Narodnih novina)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst - pdf dokument sa stranica Povjernika za informiranje
Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 - ispravak)
 

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Općine Vir

Opći akti i odluke koje je donijela Općina Vir

 

sluzbenik za informiranje
pravo na informacije2

Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe

 


 

zakrpaj  vir naslovna8   prijava odbacenog otpada  vir naslovna8      kamereGRADOVI PRIJATELJI
garesnica novo.fw oslavany novo.fw dombovar novo.fw


POVEZNICE
LINKOVI12 LINKOVI13 LINKOVI14 LINKOVI15 vise poveznica bw


tz vir novo virski list novo vir turiza novo info novo1

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA