Logo
Ispiši ovu stranicu

Djelokrug rada

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Vir i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Vir. Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom. Članovi Općinskog vijeća biraju se na način i po postupku određenim zakonom.

Općinsko vijeće:
1. donosi Statut Općine,
2. donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Vir ,
4. donosi općinski proračun, izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršenju proračuna, izvješće o izvršenju proračuna i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
5. donosi odluku o privremenom financiranju,
6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vir čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od milijun kuna,
7. odlučuje o davanju suglasnosti ili jamstva za zaduživanje pravnim osobama čiji je osnivač Općina Vir za iznose iznad milijun kuna,
8. utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Općinu Vir,
9. osniva, bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
10. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
11. donosi odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela,
12. osniva trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Vir, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
13. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
14. odlučuje o preuzimanju poslova iz nadležnosti Zadarske županije,
15. donosi prostorni plan i druge planove prostornog uređenja,
16. odlučuje o dugoročnom zaduživanju Općine Vir uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira,
17. daje suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskih korisnika Općine Vir, zajedno s donošenjem proračuna Općine Vir,
18. daje suglasnost na polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika Općine Vir, zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Vir,
19. odlučuje o davanju koncesija, o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova putem ugovora, o osnivanju vlastitih pogona sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
20. odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
21. odlučuje o dodjeli javnih priznanja,
22. odlučuje o raspisivanju lokalnog referenduma,
23. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Općine Vir u skladu sa zakonom,
24. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.
Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.


Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanje i razrješenje:
-    predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
-     predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća,
-     drugih osoba i predstavnika Općinskog vijeća u drugim tijelima, sukladno
      posebnom zakonu, Statutu Općine Vir i odlukama Općinskog vijeća.   
   
Općinsko vijeće obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu s posebnim
zakonima i Statutom Općina Vir.
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje, vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, kao i prava predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća te druga pitanja.

 

P  O  S  L  O  V  N  I  K

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIR

 

download u pdf formatu

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA