Logo
Ispiši ovu stranicu

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
u svom djelokrugu obavlja upravne i stručne poslove, a poglavito:

- priprema i prati izvršenje programa iz svoje nadležnosti;
- obavlja stručne poslove iz  područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva;
- sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva;
- prati stanje u prostoru i pripravlja i izrađuje potrebna izvješća;
- pripravlja i izrađuje izvješće o stanju u prostoru i program mjera za unapređenje stanja u prostoru;
- pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu;
- čuva dokumentaciju prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva koja je vlasništvo Općine;
- sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz   područja prostornog planiranja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- surađuje s odgovornim tijelima Republike Hrvatske, Zadarske županije,susjednih gradova i općina u pitanjima prostornog uređenja i zaštite okoliša;
- sudjeluje u postupcima u povodu  izgradnje, održavanja i upravljanja nerazvrstanim prometnicama, upravljanju objektima prometa u mirovanju; auto-taksi službama;
- obavlja i druge poslove iz područja,  prostornog uređenja,  graditeljstva i komunalnog gospodarstva te zaštite okoliša, ako su oni u  ovlasti Općine, a nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela;
- obavlja i  poslove radi uklanjanja i zbrinjavanju pasa lutalica i ostalih životinja,  dezinsekcije i deratizacije, skrbi o zaštiti od požara i zaštiti na radu,  prodaji i obavljanju drugih djelatnosti na otvorenim prostorima;
- prati provođenje odluke o komunalnom redu i drugih odluka iz svojeg djelokruga;
- obavlja poslove komunalnog redarstva i ostale poslove nadzora za potrebe Općinske uprave i javnih služba u skladu sa zakonom i općim i pojedinačnim aktima Općine;
- obavlja i ostale poslove koje Općina svojom odlukom proglasi komunalnim djelatnostima od značenja za Općinu;
- organizira i vodi projekte izgradnje komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu Općine;
- vodi upravne poslove iz područja komunalnog gospodarstva;
- organizira i vodi poslove javne nabave;
- upravlja komunalnom imovinom;
- vodi poslove zaštite i unapređenje okoliša, protupožarne, civilne zaštite i zaštite na radu, uređenje prometa;
- pripravlja nacrte akata kojima se uređuje gospodarenje nekretninama, zakup poslovnih i ostalih prostora i zakup javnih površina;
- vodi upravne i neupravne postupke iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencija koje vodi);
- vodi evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja;
- vodi evidencije o izdanim aktima;
- izrađuje izvješća o radu , te dostavlja raspoložive podatke za potrebe drugih tijela općinske uprave;
- obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnog gospodarstva ako su oni u djelokrugu Općine, a ne i drugih upravnih odjela.

Pročelnik Upravnog odjela: Ante Orlić

Adresa: Trg sv. Jurja 1
Tel.: 023 / 362 018 ; 023 / 362 225
Mob.: 091 / 480 2100

Fax.: 023 / 363 480


Komunalno redarstvo:

Mob: 098480184  Tihomir Buškulić
Mob: 0993125757  Frane Rudić
Mob: 0992681405 Igor Lipovac

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA