Logo
Ispiši ovu stranicu

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja upravne, stručne, informatičke,  tehničke, administrativne i pomoćne poslove za potrebe Općinske uprave i lokalne samouprave, a poglavito:


- pravne, upravno-pravne i savjetodavne poslove,upravne, stručne i administrativne poslove iz područja radnih odnosa službenika i  namještenika Općinske uprave;
- imovinsko-pravne poslove;
- upravne, pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe Općinske uprave;
- pravne poslove, zastupanje Općine pred sudovima i drugim upravnim tijelima, savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale ustrojbene jedinice Općinske uprave;
- prati i izvršava sve zakonske propise iz nadležnosti Odjela ;
- pripravlja nacrte općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, koje donosi načelnik i Općinsko  vijeće;
- pripravlja izvješća, planove i programe iz svog djelokruga;
- priprema nacrte temeljnih akata i prati njihovu usklađenost sa zakonom i Statutom Općine;
- pripravlja programe rada Općinskog vijeća i osigurava i prati njihovo izvršenje;
- sudjeluje u izradbi nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Općinsko vijeće;
- pruža stručnu pomoć predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća i predsjednicima i članovima drugih tijela Općinskog vijeća;
- prati rad sjednica Općinskog vijeća i njegovih tijela, izrađuje i akte sa sjednica i prati izvršavanja akata;
- prati uskladbu Statuta i drugih općih općinskih akata sa zakonom;
- daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Općinskog vijeća;
- skrbi se oko ostvarenja obveza iz područja opće uprave za koje je zakonom ovlašteno Općinsko vijeće;
- skrbi o vratarskoj i čuvarskoj službi i rukovanju  telefonskom centralom,   održavanju čistoće, ugostiteljstvu, i sl.;
- obavlja i druge poslove iz područja lokalne samouprave ako su oni u ovlasti Općine,a nisu u djelokrugu  drugih upravnih odjela.

Pročelnica Upravnog odjela: Katarina Radović, dipl. iur.

Adresa: Trg sv. Jurja 1
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel.: 023 / 362 018 ; 023 / 362 225
Fax.: 023 / 363 480
Mob.: 099 802 2655

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA