Logo
Ispiši ovu stranicu

Upravni odjel Ureda načelnika

U Upravnom odjelu ureda načelnika obavljaju se poslovi za potrebe načelnika, i stručni poslovi koji nisu organizirani u posebnim upravnim odjelima, a poglavito:

- upravni stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe načelnika, njegovog zamjenika, Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela;
- priprava materijala za sjednice koje saziva Općinsko vijeće, organizacija sjednica,vođenje zapisnika;
- uredno i pregledno čuvanje i dostava svih akata koji su doneseni na sjednicama  Općinskog vijeća te akata načelnika;
- protokolarni poslovi i organizacija općinskih svečanosti, protokolarni poslovi za potrebe načelnika i Općinskog vijeća te organizacija općinskih svečanosti;
- primanje i otpremanje pošte;
- poslovi koordinacije Općine sa općinskim ustanovama, trgovačkim društvima i Turističkom zajednicom;
- poslovi ostvarivanja suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu;
- suradnja s građanstvom;
- protokolarni poslovi i poslovi odnosa s javnošću;
- poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama;
- razmatranje predstavki i pritužbi građana;
- uređivanje (ažuriranje) službene internetske stranice Općine;
- uređivanje "Službenog glasnika Općine Vir";
- nadzor nad izvršavanjem odluka, zaključaka i drugih akata iz svoje nadležnosti;
- skrb o nabavi i opskrbi Općinske uprave uredskim potrošnim materijalom i priborom, sitnim inventarom i drugim tehničkim potrepštinama;
- poslovi odnosa s javnošću Općine kroz izvješćivanje svekolike javnosti o ukupnim općinskim aktivnostima;
- sudjelovanje u pripremama projekata od interesa za Općinu;
- poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane fondova Europske unije i drugih fondova;
- surađuje s resornim ministarstvima i institucijama koje provode aktivnosti iz područja međunarodne suradnje;
- prati propise Europske unije;
- provodi sustav kvalitete u Općinskoj upravi prema normi ISO;
- poslovi povezani sa pristupom informacijama;
- unutarnji nadzor financijskoga poslovanja Općinske uprave i svih korisnika općinskog proračuna;
- poslovi pisarnice i pismohrane, poslovi  arhiviranja, vođenje  propisanih upisnika i skrb o arhivi spisa Općine Vir;
- stručni poslovi iz  područja društvenih djelatnosti;
- stručni poslovi iz  područja gospodarskih djelatnosti;
- prati poslove održavanja zgrada i opreme,
- prati upravljanje vozilima i poslove vozača;
- obavlja i druge poslove vezane za rad Općinskog Vijeća i načelnika, ako su oni u djelokrugu Općine, a ne i drugih upravnih odjela.

Pročelnica
Upravnog odjela: Kristina Perić, mag. oec.

Adresa: Trg sv. Jurja 1

Tel.: 023 / 362 018 ; 023 / 362 225
Fax.: 023 / 363 480

Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA