Logo
Ispiši ovu stranicu

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Općine Vir

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Općine Vir:

Opći dio

 

 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi - Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 ) - LINK
 2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) - LINK
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20) - LINK
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11, 04/18, 112/19) - LINK
 5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) - LINK
 6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 127/17, 138/20) - LINK
 7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13, 110/15) - LINK
 8. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/1942/20, 144/20, 37/21) - LINK
 9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19, 98/19) - LINK
 10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/1357/15, 98/19) - LINK
 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) - LINK
 12. Opću uredbu o zaštiti podataka  - LINK
 13. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) – LINK
 14. Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17, 98/19) - LINK
 15. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) - LINK
 16. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) - LINK
 17. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) - LINK
 18. Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) - LINK
 19. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/1432/19, 98/19, 32/20) - LINK
 20. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09, 110/21) - LINK
 21. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) - LINK
 22. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 125/19) - LINK
 23. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10) - LINK
 24. Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) - LINK
 25. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14, 110/1514/19) - LINK
 26. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16) - LINK
 27. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 118/18) - LINK
 28. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) - LINK
 29. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 25/2021) - LINK
 30. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine” broj 83/14) - LINK

 

Izgradnja grada i prostorno uređenje

1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) - LINK
2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19) - LINK
3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) - LINK
4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18) - LINK
5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) - LINK
6. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02) - LINK
7. Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06) - LINK
8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20) - LINK
9. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10, 111/10 i 55/12) - LINK
10. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/0487/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) - LINK


Energetska učinkovitost
1. Zakon o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) - LINK
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 90/20) - LINK


Zaštita okoliša i prirode
1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) - LINK
2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14 i 03/17) - LINK
3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) - LINK
4. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
5. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 81/20) - LINK
6. Zakon o zaštiti od buke
(“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) - LINK


Komunalno gospodarstvo
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20) - LINK
2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina za obračun komunalnog doprinosa (“Narodne novine” broj 15/19)  - LINK
3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) - LINK
4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) - LINK
5. Zakon o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98, 50/12, 89/17) - LINK
6. Pravilnik o grobljima (“Narodne novine” broj 99/02) - LINK
7. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17, 32/19) - LINK
8. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19, 84/21) - LINK
9. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/1766/19) - LINK


Upravljanje nekretninama
1. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 63/19) - LINK
2. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17, 98/19) - LINK
3. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18) - LINK
4. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13, 18/16, 89/17, 52/18, 112/18) - LINK
5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11) - LINK


Financije
1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) - LINK
2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu („Narodne novine“ 135/20, 69/21) - LINK
3. Zakon o reviziji (“Narodne novine” broj 127/17) - LINK
4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 111/18) - LINK
5. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06, 78/15, 102/19) - LINK
6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) - LINK
7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04, 35/05) - LINK
8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17131/20) - LINK
9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 68/18, 02/2046/20, 47/20) - LINK
10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 71/15, 104/17) - LINK
11. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13) - LINK
12. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 78/15, 134/15120/16, 116/18, 42/20, 47/20) - LINK
13. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) - LINK
14. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) - LINK
15. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) - LINK
16. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17, 107/20) - LINK
17. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) - LINK
18. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 ) - LINK
19. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09, 142/14, 23/19) - LINK
20. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13, 01/20) - LINK
21. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17, 01/20) - LINK
22. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj 71/13, 57/15) - LINK
23. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 55/09, 139/10) - LINK
24. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 130/11) - LINK
25. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 10/17, 106/18, 01/19, 80/19, 01/20, 74/20) - LINK
26. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj 96/13) - LINK
27. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj 52/13, 94/14) - LINK
28. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj 95/19) - LINK
29. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj 8/06) - LINK
30. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj 12/19, 61/19) - LINK / LINK
31. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 132/11) - LINK
32. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12) - LINK


Društvene djelatnosti
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) - LINK
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) - LINK
3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) - LINK
4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) - LINK
5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10, 136/20) - LINK
6. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93, 38/09) - LINK
7. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01, 98/19) - LINK
8. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (“Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21) - LINK
9. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (“Narodne novine” broj 42/17) - LINK

Poslijednja izmjena danaSrijeda, 10 Studeni 2021 10:57
Općina Vir,Point Sva prava pridržana | Copyright 2014.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA